Politika společnosti

Organizace Stavitelství EU s.r.o. Vamberk úspěšně působí na trhu stavebních prací se zaměřením na komplexní provádění pozemních staveb, jejich rekonstrukcí a jejich likvidací. Nabízí provedení staveb ve vysoké kvalitě, kterou zakládá na technických zkušenostech zaměstnanců vedení organizace, stavbyvedoucích na stavbě včetně ostatních zaměstnanců firmy.

Při své činnosti se společnost orientuje na uspokojování potřeb svých zákazníků a to nejenom ve vztahu ke kvalitě všech výstupů. Je si zároveň plně vědoma toho, že veškerá její činnost má také bezprostřední vliv na životní prostředí a v neposlední řadě i na bezpečnost a ochranu zdraví nejen svých zaměstnanců, ale i jiných osob, se kterými přichází do kontaktu.

Proto zavedení integrovaného systému managementů kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci považuje za důležitý článek zlepšení řízení společnosti a vyhlašuje tuto politiku:

  • Prezentovat se jako komplexní dodavatel výše uvedených prací a činností při vytváření dobrých partnerských vztahů se zákazníky a dodavateli
  • Sledovat a naplňovat platné právní a jiné předpisy a potřeby organizace v oblasti kvality poskytovaných služeb, EMS a BOZP.
  • Pravidelně monitorovat a vyhodnocovat své činnosti s ohledem na kvalitu poskytovaných služeb a z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.
  • Vytvářet podmínky pro stanovování a přezkoumávání cílů zavedených systémů.
  • Seznamovat prokazatelným způsobem všechny osoby řízené organizací s touto politikou a zajistit její dostupnost pro zainteresované strany.
  • Pravidelně tuto politiku přezkoumávat k zajištění její neustálé vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu k organizaci.
  • V oblasti životního prostředí se dále zaměřit zejména na snižování znečišťování horninového prostředí, vod a ovzduší při všech svých činnostech a totéž vyžadovat i od smluvních partnerů při otevřené komunikaci v těchto oblastech s orgány státní správy, se zaměstnanci a s veřejností.
  • V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nahlížet na tuto činnost jako zákonem stanovenou povinnost mající celospolečenský význam. Zpracovaný registr rizik každoročně hodnotit a upřesňovat na základě vývoje úrazovosti a změn v činnosti organizace.
  • Přijmout závazek k prevenci úrazovosti a poškozování zdraví svých zaměstnanců při všech druzích činností a k neustálému zlepšování řízení výkonnosti organizace v oblasti BOZP.

Organizace STAVITELSTVÍ EU s r.o. v souladu s touto politikou se zavazuje neustále zlepšovat integrovaný systém kvality, EMS a BOZP a prohlašuje tuto politiku za závaznou pro všechny svoje zaměstnance.